Ông PHẠM TRUNG CANG

Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
* Trình độ: Đại học Kinh tế .
* Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần ECO TRÍ NGUYỄN NÔNG TRƯỜNG XANH CHÂU ĐỨC.
* Chủ tịch HĐQT – Công ty EASTWOOD ENERGY
“* Là thành viên sáng lập ngân hàng ACB, tham gia quản trị ACB từ khi thành lập với chức danh Chủ tịch HĐQT đầu tiên năm 1993, 
Phó Chủ tịch HĐQT từ 1994 – 2012.”
* Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank từ 2010-2012.
* Là sáng lập viên , Phó Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 1980 đến nay

Bà TÔN THỊ HỒNG MINH

Phó Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
* Trình độ: Đại học Kinh tế .
* Phó Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần ECO TRÍ NGUYỄN NÔNG TRƯỜNG XANH CHÂU ĐỨC.
* Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc – Công ty EASTWOOD ENERGY
* Phó Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Ông TRẦN PHƯỚC LẬP

Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
* Trình độ: Đại học Kinh tế .
* Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần ECO TRÍ NGUYỄN NÔNG TRƯỜNG XANH CHÂU ĐỨC.
* Thành viên HĐQT – Công ty SẢN XUẤT- XUẤT KHẨU – NÔNG LÂM SẢN NHẬT NHẬT AN
* Thành viên HĐQT – Công ty SẢN XUẤT- XUẤT KHẨU – NÔNG LÂM SẢN NHẬT NHẬT TÂN

Ông NGUYỄN MINH TRÍ

GIÁM ĐỐC
 
* Trình độ: Đại học Quản trị kinh doanh .
* Giám Đốc – Công ty Cổ phần ECO TRÍ NGUYỄN NÔNG TRƯỜNG XANH CHÂU ĐỨC.
* Là người sáng lập & Giám Đốc – Công ty TNHH TRÍ NGUYỄN

Bà NGUYỄN MAI NHẬT VY

Phó Giám đốc KINH DOANH
 
* Trình độ: Đại học Kinh tế .
* Phó Giám đốc KINH DOANH – Công ty Cổ phần ECO TRÍ NGUYỄN NÔNG TRƯỜNG XANH CHÂU ĐỨC.
* Phó Giám Đốc KINH DOANH – công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng